English

On December 16th, Asia Pacific University of Technology & Innovation organized a FRIENDS Reunions event to promote on campus FRIENDS’ impact and major project achievements. The Reunions event was attended by 103 participants face-to-face and virtually. The event’s agenda included project results and presentation on the importance of cultural dialogue and the relevance of intercultural awareness and competence from employability point of view. As part of the agenda, Asia Pacific University of Technology & Innovation was proud to host the FRIENDS Reunions Award Ceremony at which the winners of the December 2021 Intercultural Awareness and Cultural Diversity (IACD) digital story competition received their certificates and prizes, as well as shared their experiences of the IACD module and the Erasmus+ FRIENDS project. The event provided a chance for everyone involved in the project to discuss the various achievements of the FRIENDS Project and the Internationalization at Home strategy. 78% of the attendees who shared their response stated that they are either very satisfied or satisfied form the event

Malay

Pada 16 Disember, Asia Pacific University of Technology & Innovation telah menganjurkan acara perjumpaan semula FRIENDS untuk mempromosikan impak dan pencapaian projek yang telah diraih oleh FRIENDS. Majlis ini telah dihadiri oleh 103 orang peserta secara bersemuka, dan juga secara maya. Agenda majlis tersebut merangkumi pembentangan hasil projek dan kepentingan perhubungan budaya serta kesedaran dan pemahaman antara budaya dari perspektif kerjaya. Asia Pacific University of Technology & Innovation, selaku tuan rumah, amat berbangga dalam menganjurkan Majlis Anugerah FRIENDS Reunions di mana pemenang pertandingan cerita digital Kesedaran Antara Budaya dan Kepelbagaian Budaya (IACD) Disember 2021 telah menerima sijil dan hadiah, serta berkongsi pengalaman mereka berkenaan modul IACD dan projek Erasmus + FRIENDS. Acara ini memberi peluang kepada semua yang terlibat dalam projek ini untuk membincangkan pelbagai pencapaian projek FRIENDS dan strategi Pengantarabangsaan dari Rumah. 78% daripada peserta telah menyatakan melalui maklum balas yang diberikan bahawa mereka sama ada sangat berpuas hati atau berpuas hati dengan acara tersebut.

FRIENDS Reunions at APU – December 2021 (Reunion FRIENDS di APU – Disember 2021)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *