Establishment of Teahouse at Berjaya University College

BERJAYA UC, held a FRIENDS Open House in August to present Intercultural Passport certificates to students as well as introduce the FRIENDS Teahouse, which is a multi-cultural hub and social space where students from different cultural backgrounds will meet, co-create and learn from one another. Three students were declared winners of the digital storytelling and will represent BERJAYA UC at the Student Boot Camp in Bulgaria. Ms. Ellen Flanagan, the Political Attache for the EU Delegation to Malaysia, presented the keynote address on “Internationalization Initiative on Higher Education ”.

BERJAYA UC, mengadakan FRIENDS Open House pada bulan Ogos untuk menyampaikan sijil Pasport Budaya kepada pelajar serta memperkenalkan FRIENDS Teahouse, yang merupakan hab pelbagai budaya dan ruang sosial di mana pelajar dari pelbagai latar belakang budaya akan bertemu, mencipta bersama dan belajar dari satu sama lain. Tiga pelajar dinyatakan sebagai pemenang penceritaan digital dan akan mewakili BERJAYA UC di Student Boot Camp di Bulgaria. Ellen Flanagan, Atase Politik untuk Delegasi EU ke Malaysia, menyampaikan ucaptama mengenai “Inisiatif Pengantarabangsaan untuk Pengajian Tinggi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *